Advokátska kancelária JUDr. Ondrej Krempaský  
O nás   Služby   Referencie   Kontakt

Služby

Advokátska kancelária poskytuje komplexné právne služby v oblasti obchodného, občianskeho, trestného, rodinného a pracovného práva so špecializáciou najmä na oblasť colného a daňového práva. Advokátska kancelária spolupracuje s exekútormi, notármi, súdnymi znalcami, tlmočníkmi a prekladateľmi.

Trestné právo:

obhajoba vo všetkých štádiách trestného konania, zastupovanie poškodeného v trestnom konaní

Obchodné právo:

zakladanie obchodných spoločností, zmena v obchodnom registri, vypracovanie žalôb, pripomienkovanie alebo vypracovanie zmlúv, listín a právnych dokumentov, zastupovanie v súdnych sporoch, súdne a mimosúdne vymáhanie finančných pohľadávok

Občianske právo:

vypracovanie právnych podaní a zastupovanie pred súdom, vyhotovenie zmlúv a iných právnych listín, pripomienkovanie návrhov zmlúv, zastupovanie v konaní o rozvod manželstva, určenie vyživovacej povinnosti, úpravu styku s dieťaťom, komplexný právny servis v oblasti nehnuteľností

Pracovné právo:

príprava zmlúv a listín podľa zákonníka práce, zastupovanie pred súdom v pracovných sporoch

Colné právo

  • komplexné právne poradenstvo v oblasti cla
  • zastupovanie klientov v konaní pred colnými orgánmi, vyhotovovanie podaní a návrhov v colnom konaní
  • podávanie riadnych a mimoriadnych opravných prostriedkov v colnom konaní, konaní o pokute
  • zastupovanie pred súdmi v colných veciach
  • právna pomoc v konaní o ochrane práv duševného vlastníctva

Daňové právo

  • Zastupovanie klientov pri registrácii daňových subjektov, vyhotovovanie návrhov a podaní v rámci daňového konania
  • Komplexné právne poradenstvo v oblasti spotrebných daní
  • zastupovanie vo vyrubovacom daňovom konaní, v konaní o pokute, spracovanie a podanie riadnych a mimoriadnych opravných prostriedkov
  • zastupovanie v konaní pred súdmi v daňových veciach

Advokátska kancelária vykonáva due dilligence v oblasti cla a spotrebných daní kontrolou plnenia zákonných povinností deklarantov, príjemcov, odosielateľov vyplývajúcich z colných predpisov ako aj kontrolu plnenia zákonných povinností vyplývajúcich z daňových predpisov s cieľom analyzovať riziká vyplývajúce z nesprávnej aplikácie colných a daňových predpisov a predísť zbytočnému dovymeriavaniu cla a daní a následnému uplatňovaniu administratívnoprávnych sankcií vyhnúť zo strany finančných orgánov.